Hagefest i Oscars gt 10, 2014. Foto: Mathias Bolt Lesniak.

Aktiviteter

Dialogos medie- og ressurssenter søker å stå i skjæringspunktet mellom de antroposofiske virksomhetene og offentligheten – for å skape dialog og utveksling. Det skjer gjennom en aktiv nyhetstjeneste, synliggjøring av arrangement, nettsider som informasjonsportaler, seminarer, studieturer samt fordypning av aktuelle tema.

Kommunikasjon mot offentligheten

Tidsskriftet «Mennesket» er et samarbeid mellom Dialogos og tidsskriftene Antroposofi i Norge, Libra og LandsByLiv. Fellesbladet utkommer årlig, første gang i 2018.

Nyhetstjenesten innebærer en kontinuerlig overvåking av nyhetsbildet, samt å samle og videreformidle relevante saker. Det skjer gjennom en ukentlig utgivelse av Nyhetsdryss – en ukentlig oversikt over saker som har stått i media – som sendes virksomheter og aktive innenfor bevegelsen.

AntroPost er et e-nyhetsbrev som sendes ut månedlig på vegne av Antroposofisk selskap i Norge. Interesserte kan motta nyhetsbrevet ved å kontakte .

Kalenderen på Dialogos.no synliggjør aktuelle aktiviteter og arrangementer. Den redegjør for flere enn 150 arrangementer årlig. Det er særlig i månedene februar, mars og april, samt september og oktober at det er størst aktivitet.

Nettsiden Dialogos.no er utviklet som et portal og ressursbase. Undersiden Dialogos.no/tema henviser til mange ulike tema, artikler, bokutgivelser, videopresentasjoner av foredrag og annet. I høyre spalte på nettsiden ligger lenker til forbund og aktuelle nettverk. Her er også en oversikt over aktuelle tidsskrift, forlag, bokhandel, etisk bank, m. fl.

Nettsiden Nordenantroposofi.com er en egen informasjonsportal som synliggjør det nordiske arbeidet. Her finner blant annet en oversikt over utdanning og samarbeid innen de ulike fagfeltene. Nettsiden viser forbindelsen til Det allmenne antroposofiske selskapet i Goetheanum samt de ulike seksjonene der.

Nettsidene Sosialterapi.no og Sekem venneforening driftes også gjennom Dialogos medie- og ressurssenter.

Tidsskriftet LandsByLiv. Dialogos har siden 2012 hatt ansvar for produksjon av LandByLiv. Bladet eies av Sosialterapeutisk Forbund og utkommer 2 ganger årlig.

Nicanor Perlas på Litteraturhuset under Steineruka 2018. Foto: Kaja Jenseth.

Aktiviteter

Dialogos bidrar utfri behov og ressurser med interne aktiviteter i bevegelsen, utadrettede arrangementer og møter, ha en koordinerende rolle ved markeder og andre fellesarrangementer, samt studieturer og lignende arrangementer –

I forkant av årsmøtene – som holdes i slutten av mai – inviterer Dialogos til en temadel hvor det holdes en innledning over et aktuelt tema og med en påfølgende samtale.

Utenfor Hauges Minde, guidet tur i forbindelse med Hans Nielsen Hauges 250-årsjubileum. Foto: SJ

Finansiering

Dialogos medie- og ressurssenter mottar ingen statlig støtte. Aktiviteten skjer i samspill med våre støttespillere og medlemmer. Økonomisk støtte til Dialogos mange aktiviteter kan settes inn på vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327, merket ‘gave’. Dialogos er takknemmelig for ethvert beløp! Medlemskap i Dialogos kan du tegne her.