Hagefest i Oscars gt 10, 2014. Foto: Mathias Bolt Lesniak.

Aktiviteter

Dialogos medie- og ressurssenter søker å stå i skjæringspunktet mellom de antroposofiske virksomhetene og offentligheten – for å skape dialog og utveksling. Det skjer gjennom en rekke aktiviteter, blant annet en aktiv nyhetstjeneste, synliggjøring av arrangement, nettsider som informasjonsportaler, etablering av åpne møteplasser, seminarer og workshops, samt arbeid med fordypning av aktuelle tema.

Kommunikasjon mot offentligheten

Tidsskriftet «Mennesket» er et samarbeid mellom Dialogos og tidsskriftene Antroposofi i Norge, Libra og LandsByLiv, samt Herba i 2018 som var første utgivelse. Bladet er på 68 sider. I tillegg til sine abonnenter, ble bladet delt ut i forbindelse med Steineruka i årene 2018-2020.

Nyhetstjenesten innebærer en kontinuerlig overvåking av nyhetsbildet, samt å samle og videreformidle relevante saker. Det skjer gjennom en ukentlig utgivelse av Nyhetsdryss – en ukentlig oversikt over saker som har stått i media – som sendes alle virksomhetene samt aktive innenfor bevegelsen.

AntroPost er et e-nyhetsbrev som sendes ut månedlig i samarbeid med Antroposofisk Selskap i Norge. Nyhetsbrevet går til cirka 3500 mottakere. Interesserte kan motta nyhetsbrevet ved å kontakte .

Kalenderen på Dialogos.no synliggjør aktuelle aktiviteter og arrangementer. Den redegjør for flere enn 150 arrangementer årlig. Det er særlig i månedene februar, mars og april, samt september og oktober at det er størst aktivitet.

Nettsiden Dialogos.no er utviklet som et portal og ressursbase. Undersiden Dialogos.no/tema henviser til mange ulike tema, artikler, bokutgivelser, videopresentasjoner av foredrag og annet. I høyre spalte på nettsiden finner du lenker til våre partnere, forbund, samarbeidspartnere og aktuelle nettverk. Her er også en oversikt over aktuelle tidsskrift, forlag, bokhandel, etisk bank m fl.

Nettsiden Nordenantroposofi.com er utarbeidet som en egen informasjonsportal som synliggjør det nordiske arbeidet. Her finner blant annet en oversikt over utdanning og samarbeid innenfor de ulike fagfeltene. Nettsiden søker også tydeliggjøre forbindelsen til Det allmenne antroposofiske selskapet i Goetheanum samt de ulike fagseksjonene der.

Nettsidene Sosialterapi.no og Sekem venneforening driftes også gjennom Dialogos medie- og ressurssenter.

Tidsskriftet LandsByLiv. Dialogos har siden 2012 hatt ansvar for produksjon av LandByLiv. Bladet eies av Sosialterapeutisk Forbund og utkommer 2 ganger årlig i tillegg til fellesbladet «Mennesket».

Berit Swensen, VitalAnalyse, fortalte om etableringen av Kore database på et skriveverksted i 2013. Foto: Sissel Jenseth.

Skribentverksted. Dialogos har bidratt til gjennomføring av flere skriveverksted. I den forbindelse har vi blant annet hatt besøk av Inger Johanne Sollie, distriktsredaktør i NRK Hedmark og Oppland, Berit Swensen, Vitalanalyse, Tormod Bjørnstad, Klart dokument, forfatter og journalist Ingar Sletten Kolloen, samt Eric Utne som i en årrekke var utgiver av Utne Magazine. I 2014 og 2015 hadde Dialogos et samarbeid med den nyetablerte databasen Kore.no som har som oppgave å synliggjøre forskningsfunn om økologisk/biodynamisk landbruk og ernæring. I den forbindelse ble det arrangert to skribentverksted i Oslo.

Pressemeldinger. Dialogos kan bidra med å utarbeide pressemeldinger og annen informasjon rettet mot media og offentligheten ved behov.

 

Snacks og salat ble servert under en hagefest i Oscars gate 10. Foto: SJ.

Dialog- og samtalemøter

Vennekretsen rundt Dialogos, medlemmer og andre interesserte, møtes jevnlig til gjensidig inspirasjon og for å utdype sentrale spørsmål og tema når det gjelder forståelse av kjerneimpulsene innen antroposofien.

Årsmøtene. I forkant av årsmøtene – som holdes i slutten av mai – inviterer Dialogos til en temadel hvor det holdes en innledning over et aktuelt tema og med en påfølgende samtale.

Partnermøte. Dialogos inviterer hver høst partnerne til et møte for å utveksle synspunkter, tanker og ideer om det arbeidet som pågår. Også her er det fokus på et aktuelt tema, gjerne en ytterligere fordypning av det som ble drøftet under årsmøtet.

Ingunn Kroken ønsket velkommen til kickoff-arrangementet for det biodynamiske fordypningstemaet i 2012. Foto: Mathias Bolt Lesniak.

Fordypningstema

De mange virksomhetene innenfor den antroposofiske bevegelsen dekker en rekke fagområder som både er sentrale og aktuelle i samfunnsdebatten. Det gjelder spørsmål som barndom og barnehage, pedagogikk og skole, helsepedagogikk, sosialterapi og medisin, jordbruk, ernæring og miljø, bankvirksomhet og etisk handel, teknologi og energi, kunst og arkitektur, eurytmi, religion og spiritualitet, med flere.

Finansiering

Dialogos medie- og ressurssenter mottar ingen statlig støtte. Aktiviteten skjer i samspill med våre partnere, medlemmer og støttespillere. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og har organisasjonsnummeret er 988 453 676. Økonomisk støtte til Dialogos mange aktiviteter kan settes inn på vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327, merket ‘gave’. Dialogos er takknemmelig for ethvert beløp! Medlemskap i Dialogos kan du tegne her.