Hagefest i Oscars gt 10, 2014. Foto: Mathias Bolt Lesniak.

Aktiviteter

Dialogos medie- og ressurssenter søker å stå i skjæringspunktet mellom de antroposofiske virksomhetene og offentligheten – for å skape dialog og utveksling. Det skjer gjennom en rekke aktiviteter, blant annet en aktiv nyhetstjeneste, synliggjøring av arrangement, nettsider som informasjonsportaler, etablering av åpne møteplasser, seminarer og workshops, samt arbeid med fordypning av aktuelle tema.

Kommunikasjon mot offentligheten

Tidsskriftet «Mennesket» utkom første gang høsten 2018, og kommer hver høst. Bladet er på 68 sider og er et samarbeid mellom Dialogos og tidsskriftene Antroposofi i Norge, Libra og LandsByLiv, samt Herba i 2018. I tillegg til sine abonnenter, deles det ut i forbindelse med Steineruka.

Nyhetstjenesten innebærer en kontinuerlig overvåking av nyhetsbildet, samt å samle og videreformidle relevante saker. Det skjer gjennom en ukentlig utgivelse av Nyhetsdryss – en ukentlig oversikt over saker som har stått i media – som sendes alle virksomhetene samt aktive innenfor bevegelsen. Nyhetssakene gjennom et helt år samles og sortert utfra tema i en egen Årsrevy som legges ut på nettet.

AntroPost er et e-nyhetsbrev som sendes ut månedlig i samarbeid med Antroposofisk Selskap i Norge. Nyhetsbrevet går til cirka 3500 mottakere. Interesserte kan motta nyhetsbrevet ved å kontakte .

Kalenderen på Dialogos.no synliggjør aktuelle aktiviteter og arrangementer. Den redegjør for flere enn 150 arrangementer årlig. Det er særlig i månedene februar, mars og april, samt september og oktober at det er størst aktivitet.

Nettsiden Dialogos.no er utviklet som et portal og ressursbase. Undersiden Dialogos.no/tema henviser til mange ulike tema, artikler, bokutgivelser, videopresentasjoner av foredrag og annet. I høyre spalte på nettsiden finner du lenker til våre partnere, forbund, samarbeidspartnere og aktuelle nettverk. Her er også en oversikt over aktuelle tidsskrift, forlag, bokhandel, etisk bank m fl.

Nettsiden Nordenantroposofi.com er utarbeidet som en egen informasjonsportal som synliggjør det nordiske arbeidet. Her finner blant annet en oversikt over utdanning og samarbeid innenfor de ulike fagfeltene. Nettsiden søker også tydeliggjøre forbindelsen til Det allmenne antroposofiske selskapet i Goetheanum samt de ulike fagseksjonene der.

Nettsidene Sosialterapi.no og Sekem venneforening driftes også gjennom Dialogos medie- og ressurssenter.

Tidsskriftet LandsByLiv. Dialogos har siden 2012 hatt ansvar for produksjon av LandByLiv. Bladet eies av Sosialterapeutisk Forbund og utkommer 2 ganger årlig i tillegg til fellesbladet «Mennesket».

Berit Swensen, VitalAnalyse, fortalte om etableringen av Kore database på et skriveverksted i 2013. Foto: Sissel Jenseth.

Skribentverksted. Dialogos har bidratt til gjennomføring av flere skriveverksted. I den forbindelse har vi blant annet hatt besøk av Inger Johanne Sollie, distriktsredaktør i NRK Hedmark og Oppland, Berit Swensen, Vitalanalyse, Tormod Bjørnstad, Klart dokument, forfatter og journalist Ingar Sletten Kolloen, samt Eric Utne som i en årrekke var utgiver av Utne Magazine. I 2014 og 2015 hadde Dialogos et samarbeid med den nyetablerte databasen Kore.no som har som oppgave å synliggjøre forskningsfunn om økologisk/biodynamisk landbruk og ernæring. I den forbindelse ble det arrangert to skribentverksted i Oslo.

Pressemeldinger. Dialogos kan bidra med å utarbeide pressemeldinger og annen informasjon rettet mot media og offentligheten ved behov.

Møter og seminarer

Dialogos søker å støtte aktivt opp om ulike møter, seminarer og aktiviteter som foregår.

Hurumseminaret. Dr. philos Hans Kolstad har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua tatt initiativ til å etablere et årlig seminar på Hurum som vil søke å belyse menneskets forhold til naturen i et åndelig perspektiv.

Dialogos har vært medarrangør på flere arrangementer i Litteraturhuset, blant annet i forkant av Stortingsvalget 2012, der Oikos – Økologisk Norge var initiativtaker. Et fyldig politikerpanel fikk spørsmålet om hva de ville gjøre for å få fart på økologisk satsing i den kommende stortingsperioden.

Snacks og salat ble servert under hagefesten i Oscars gate 10 i 2016. Foto: SJ.

Hagefest i Homansbyen

2014 inviterte Dialogos for første gang til hagefest i Homansbyen i samarbeid med Det annet Forum. Nesten 50 mennesker fylte hagen i Oscars gate 10 hvor bordene var pyntet til fest. Det var velkomstmusikk og stående buffet utendørs. Arne Øgaard snakket om Pinse, noen alvorlige festbetraktninger, og Tinken Laurantzon leste fra Kaj Skagens roman, Barføtt gjennom Europa, der hovedpersonen ankommer Goetheanum. Dette med tanke på den forestående sommerkonferansen Norden i Goetheanum – Goetheanum i Norden  i 2015.

Hagefesten 2015 måtte trekke innendørs i Josefines gate 12 grunnet regnvær. Erle Skaar med ensemble viste forestillingen Det Norske Selskab, som handler om kretsen rundt Johan Herman Wessel i 1770-90-årenes København. Terra Magica sørget for et nydelig økologisk måltid.

På hagefesten 2016 underholdt skuespiller Karl Sundby og Karlsvogna teater med forestillingen Vårt store lille liv i hagen i Oscars gate 10. Sundby fortalte kort fra sitt liv som antroposof og hva Rudolf Steiner har betydd for ham, før han tok oss med på en humoristisk, musikalsk reise gjennom folketoner og eventyr. Gjestene fikk servert snacks, frukt og salater.

Dialog- og samtalemøter

Vennekretsen rundt Dialogos, medlemmer og andre interesserte, møtes jevnlig til gjensidig inspirasjon og for å utdype sentrale spørsmål og tema når det gjelder forståelse av kjerneimpulsene innen antroposofien.

Årsmøtene. I forkant av årsmøtene – som holdes i slutten av mai – inviterer Dialogos til en temadel hvor det holdes en innledning over et aktuelt tema og med en påfølgende samtale. Aktuelle tema som har vært drøftet er; Dialogos i vekstpunktet mellom antroposofi og samfunnsutvikling; Det moderne jordbruket – en kulturimpuls, Eric Brinkhof, Biologisk-dynamisk Forening; Grønn skole, Ninon Onarheim, Steinerskoleforbundet; Om etableringen av Oslo Kooperativ, Alexandra Devig; Sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. Om rapporten som Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) la fram 2014 og medienes håndtering, Regine Andersen, Oikos – Økologisk Norge; Ungdom, miljøengasjement, matproduksjon og BINGN, Dag Blakkisrud, Biologisk-dynamisk Forening; Den sosiale tregreningen – 100 år etter Rudolf Steiner lanserte ideene, med fokus på steinerskolene, Cathrine E Nordlie, Steinerskoleforbundet, og etisk bankvirksomhet, Lars Hektoen, Cultura bank.

Partnermøte. Dialogos inviterer hver høst partnerne til et møte for å utveksle synspunkter, tanker og ideer om det arbeidet som pågår. Også her er det fokus på et aktuelt tema, gjerne en ytterligere fordypning av det som ble drøftet under årsmøtet. I 2015 og 2016 har den sosiale tregreningen stått i fokus, med Arne Øgaard og Peter Normann Waage som innledere.

Ingunn Kroken ønsket velkommen til kickoff-arrangementet for det biodynamiske fordypningstemaet i 2012. Foto: Mathias Bolt Lesniak.

Fordypningstema

De mange virksomhetene innenfor den antroposofiske bevegelsen dekker en rekke fagområder som både er sentrale og aktuelle i samfunnsdebatten. Det gjelder spørsmål som barndom og barnehage, pedagogikk og skole, helsepedagogikk, sosialterapi og medisin, jordbruk, ernæring og miljø, bankvirksomhet og etisk handel, teknologi og energi, kunst og arkitektur, eurytmi, religion og spiritualitet, med flere.

Fordypningstema. For å bygge opp kunnskap innenfor de ulike feltene, har Dialogos valgt å arbeide med ett tema ad gangen. Hensikten er å fordype dette området over noen år, for å få innsikt og skape større forståelse for det aktuelle arbeidsfeltet. Arbeidet med temaet kan skje gjennom teoretisk tilnærming, i samtaler og møtevirksomhet, eller ved aktivt å gå inn i en eller flere oppgaver. På den måten kan vi oppleve hvor ‘skoen trykker’ og se potensialer som finnes.

Det første temaet Dialogos tok for seg var sosialpedagogikk. Et underliggende spørsmål var menneskeforståelse og menneskeverd. Det neste temaet var steinerpedagogikk, hvor Dialogos bidro med å gjennomføre fem seminarer kalt Frigjør potensialet! som Steinerskoleforbundet arrangerte for skolene i 2011 og 2012. Deretter fordypet vi oss i biodynamisk jordbruk. Dette skjedde i samarbeid med Biologisk-dynamisk Forening. Takket være en støtte fra Stiftelsen Eir, kunne Dialogos bidra til at flere prosjekter ble gjennomført, blant annet kick-off kombinert med en fest, skriveverksted, kveldsamvær med bønder med fokus på ”de gode historiene”, Summer of soil-deltakelse i Järna, seminarer og et større arrangement i Litteraturhuset før Stortingsvalget 2013 i regi av Oikos – Økologisk Norge.

I 2017 arbeider Dialogos med den sosiale tregreningen som fordypningstema – 100 år etter at Rudolf Steiner lanserte ideene og tankene om et tregrenet samfunn hvor idealene frihet, likhet og broderskap spiller en vesentlig rolle for utviklingen av sivilsamfunnet og kulturlivet, stats- og rettslivet, og næringslivet.

Finansiering

Dialogos medie- og ressurssenter mottar ingen statlig støtte. Aktiviteten skjer i samspill med våre partnere, medlemmer og støttespillere. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og har organisasjonsnummeret er 988 453 676. Økonomisk støtte til Dialogos mange aktiviteter kan settes inn på vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327, merket ‘gave’. Dialogos er takknemmelig for ethvert beløp! Medlemskap i Dialogos kan du tegne her.