Teori U – en ny sosial teknologi

AV ÅSE KATRINE JOHNSEN 

Å starte en skoletime med et spørsmål som elevene kan forbinde seg med, gir den beste grobunn for læring og utvikling. Men det må være reelle problemstillinger hele klassen kan engasjere seg i og utforske over tid. 

FORDYPE SEG I SPØRSMÅL 

«Presencing» er et nøkkelbegrep i Teori U, og begrepet innbefatter ordene tilstedeværelse og sansning. Metoden (u-prosessen) er utviklet som et instrument for å samstemme våre dypeste ønsker og beste intensjoner med våre handlinger – både på et individuelt og et kollektivt plan. Hvordan kan vi overvinne den motstanden og de mønstrene som holder oss fast til strukturer vi ønsker å endre? Dette er det Teori U og den verdensomspennende kursvirksomheten i Presencing Institute handler om. 

Teori U handler om endring og utvikling. Utgangspunktet «downloading» beskrives som å være fastlåst i gamle mønstre. U-prosessen kan gjøres av enkeltindivider så vel som større eller mindre grupper. I observasjonsfasen er åpen, objektiv og nøyaktig betraktning viktig. I denne fasen hører også iakttakelse av seg selv og systemet du er en del av. Det er også viktig å bevisstgjøre hvilken rolle du selv spiller i strukturer du lever i. 

Tilbaketrekking og refleksjon gir din indre visdom mulighet for å gi seg til kjenne. De nye fremtidsmulighetene kan skimtes. 

I handlingsfasen er det rask utprøving som gjelder. Ved å dele dine ideer og tanker kan du få respons av andre. Ved å sette i gang prosessen før du har «alt på plass», kan energien fra skaperøyeblikket hjelpe deg med å sette idéene ut i livet. 

Otto Scharmer, professor ved Massachusetts Institute of Technology i Boston, har arbeidet med spørsmål som har engasjert mange mennesker over hele verden. «Hva er det som gjør at vi alle er med på å skape og opprettholde samfunn og strukturer vi slett ikke ønsker å være en del av», er et av spørsmålene han har fordypet seg i helt fra sin studietid. 

I dybdeintervjuer med ledere, mellomledere og ansatte for store og små virksomheter fra store deler av verden fikk Scharmer et klart inntrykk av at «alle» ønsker et mer rettferdig, bærekraftig og humant samfunn. Hvorfor er da våre handlinger, eller mangel på handlinger, både som enkeltindivider, virksomheter og storsamfunn, med på å skape og befeste uønskede og ofte destruktive samfunnsstrukturer og systemer? Utviklingen av «Teori U» og opprettelsen av Presencing Institute er Otto Scharmers bidrag til å bearebeide disse spørsmålene. 

VÅR EVNE TIL Å LYTTE 

En rekke enkle redskaper og øvelser utgår fra Teori U, blant annet er en ny sosial kunstart kalt Social Presencing Theatre under utvikling. Kultivering  av egne og kollektive lyttekvaliteter står i en særstilling i praksisen. Våre lytteferdigheter er avgjørende for vår evne til kommunikasjon og samhandling. 

Relatert til lytteevnen er «downloading» et mønster der jeg bare hører det som bekrefter det jeg selv står for og vet fra før. Jeg forblir i min egen boble, mitt ekkokammer – og alt forblir som det er. 

Men idet jeg åpner opp sinnet, blir jeg mottakelige for å lære noe nytt. Jeg kan bli oppmerksom på informasjon som avkrefter noe av mitt eget tankegods, og tankemønstre får mulighet til å utvides eller korrigeres. Interesse og nysgjerrighet for dette nye vekkes. Her beskriver Scharmer hvordan indre motkrefter ofte aktiveres i de ulike lyttestadiene. Den fordømmende indre stemmen må stoppes, før et sinn kan åpne seg. 

Gjennom å åpne hjertet utvikles empatisk lytting. Her og nå er det ingen barriere mellom den eller det jeg lytter til. Jeg lytter med medfølelse og får mulighet til å se verden fra et annet ståsted. Motkraften som her trigges er kynismen. I empatisk lytting blir du selv sårbar og involvert, og den kyniske stemmen advarer deg mot den sårbarheten du åpner opp for.

Å lytte med åpen vilje, hva vil det egentlig si? En måte er å si at jeg nå lytter fra et sted i meg selv som gjør meg i stand til å handle i samsvar med den eller det jeg lytter til. Vi går inn i et felt med samskapende lytting. Jeg lytter med en utvidet tilstedeværelse. På dette punktet er fryktens stemme overvunnet, og jeg har mot til å slippe tak i det trygge jeg holdt fast i, og åpner opp for noe nytt som kommer meg i møte. 

• Generativ lytting er døråpner til et rom der noe nytt kan oppstå.

• «Presencing»-øyeblikket befinner seg i det nye, åpne rommet, et nullpunkt, tilsynelatende tomt og stille. 

• Det indre forarbeid gir meg mulighet til å komme i kontakt med min dypeste kilde, samtidig som jeg med åpne sanser vender meg utover mot muligheter som er i emning. 

Fig. 3. Teori U beskriver en praksis. Hvordan begynne å handle. Alle figurene er hentet fra C. Otto Scharmers bøker og oversatt til norsk. 

PRAKTISER, IKKE PREIK! 

Teori U beskriver en praksis. Mens jeg var daglig leder på Steinerskolen på Hedemarken fikk jeg anledningen til å delta på en konferanse med Otto Scharmer. og jeg så et potensiale for å videreutvikle skolen vår. Fra «urtiden» hadde kollegiet arbeidet med organisasjonsutvikling, et helt nødvendig arbeid i en levende organisasjon i kraftig vekst og med stadig nye krav både fra myndigheter, foreldre og fra kollegiet. Skolen fikk god hjelp i arbeidet og inspirasjon både fra Steinerskoleforbundet og fra andre med kompetanse på området. Men arbeidet tok mye tid, og våre fellesmøter trengtes ofte til andre saker, som ble opplevd som viktigere og mer akutte. 

I møtet med Teori U skjønte jeg at tiden var inne for å flytte fokus fra struktur til organisasjonskultur. Vi trengte å rette oppmerksomheten mer mot oss selv og vår egen samarbeidskultur. Et av Otto Scharmers forskningsfunn er at det er ståstedet du operer ut fra, som avgjør effekten av dine handlinger, ikke rammene du operere innenfor. Handler du ut fra et helhetsperspektiv eller ut fra en egosentrert tenkning? Hva er best for fellesskapet? Eller er utgangspunktet det som er best for meg og mine? Denne bevisstheten for våre små og store valg er viktig å oppøve. 

Jeg så at mange øvelser fra Teori U-praksisen kunne brukes rett inn i arbeidet med aktuelle saker i kollegiet. Vi startet med at evnen til å lytte og kommunisere godt er avgjørende i en skolevirksomhet. Eksempelvis kan nevnes prosessen rundt en tillitsvalgtordning, som Steinerskoleforbundet foreslo for skolene. Kollegiet arbeidet først grundig med tillitsbegrepet i små grupper, to og to, og så som helt kollegium. Øvelser med fokus på bevisstgjøring av egen lytting, var en viktig del av denne prosessen. 

I samtalekultivering (fig. 3) er avtalt stillhet en viktig øvelse. Hva skjer når vi har vært gjennom diskusjoner og dialog, og lytter oss inn i stillheten før vi konkluderer eller tar avstemning? Stillheten kan oppleves både utrygg og pinlig, og dessverre var jeg ikke modig nok til å bruke denne muligheten i særlig grad. Gjennom kursvirksomheten i Presencing Institute erfarte jeg imidlertid betydningen av felles stillhet. 

VERDEN TRENGER FLERE BROBYGGERE 

I The Essentials of Teori U dedikerer Otto Scharmer boken til den fremvoksende bevegelsen av mennesker som vil bygge bro over de tre største kløftene i vår tid; den økologiske, den sosiale og den spirituelle. Otto Scharmer synliggjør utfordringene verden står overfor gjennom disse tre kløfter, og med Teori U inspirer han til brobygging. 

• Kløften mellom meg selv og naturen er lett synlig. Miljøkrisen kan stå som en representant for denne kløften. 

• Kløften mellom meg selv og andre er heller ikke vanskelig å få øye på i en verden med stor fattigdom og ekstrem rikdom. 

• Den tredje kløften er imidlertid mer krevende. Kløften mellom det han kaller «self and self». Slik jeg har forstått dette begrepet, menes noe i retning av kløften mellom et høyere jeg og mitt daglige egosentrerte jeg. Oppblomstring av psykiske lidelser og selvmord er et uttrykk for denne splittelsen i mennesket. 

Når broene over disse kløftene er bygd, kan Teori U’s enkle formulerte målsetting om velbefinnende for alle, være innen rekkevidde. 

ENKELTPERSONER KAN DELTA 

Gjennom bøker, nettkurs og studier gis enkeltmennesker og organisasjoner fra hele verden mulighet til å lære hverandre og hverandres streben mot en bedre verden, å kjenne. Boken Teori U. Åpent sinn Åpent hjerte Åpen vilje. Lederskap som åpner fremtiden Mot en ny sosial teknologi – presencing av Otto C. Scharmer er oversatt til norsk, og kan kjøpes hos Antropos. Teori U benyttes idag på høyt politisk nivå blant annet i Kina, Nederland og Skottland, og i en rekke organisasjoner, som Røde Kors og Biologisk-dynamisk forening i Tyskland. 

Initiativer som er realisert i kjølvannet av kursvirksomheten, er mange. Gå inn på medium.com og søk etter Leading Societal Transformation in Leadership and Governance av Hannah Scharmer eller Different Worlds, Different Operating Systems: Theory U Work in China av Rachel Hentsch, for å se nærmere på noen av disse. 

Høstens U.lab 4 er nå annonsert. Her kan du delta som enkeltperson, i små grupper eller organisasjoner. En viss ferdighet med datateknologi er nødvendig. Du er også velkommen til å kontakte undertegnede dersom du ønsker å vite mer eller eventuelt inngå i et arbeid. 

TIDEN ER NÅ! 

I disse dager avholdes nettreisen GAIA Journey med over 13 000 deltakere. Da korona-pandemien var et faktum, snudde teamet i Presencing Institute seg raskt og laget en virtuell møteplass for alle som vil være med på å støtte hverandre
i vanskelighetene og lidelsene vi går gjennom, men også for å utforske de spesielle mulighetene som denne tiden gir oss. Mange er påtvunget tilbaketrekking, noe som også gir muligheter for dypere refleksjon, det stedet i U-bevegelsen (fig. 1) hvor det er rom og ro for å stille seg selv brennende aktuelle spørsmål og lytte til svarene.

KILDER

C.Otto Scharmer, Teori U, Lederskap der åpner fremtiden, Ankerhus forlag 2009
C.Otto Scharmer, The Essentials of Theory U, Core Principles and Applications, Berret-Koehler Publishers, Inc., 2018. Illustrasjonene i artikkelen er hentet fra denne boken. C. Otto Scharmer and Katrin Kaufer-Leading From the Emerging Future: From Ego-system to Eco-system Economies, Berret-Koehler Publishers, Inc.,2013 

Nettkursene U.lab 0, 1, 2 og 3
Nettstedene: Presencing Institute og GAIA Journey

Åse Katrine Jonsen var tidligere daglig leder på Steinerskolen på Hedemarken. Artikkelen står i Mennesket 2020