Spirituelt arbeid i fellesskap – Vidar og de frie handlingene

TEKST OG ILLUSTRASJON: LILLIAN TORJUSSON

Mennesket og åndelige vesener står i et levende og kreativt forhold til hverandre. Dersom forholdet har et åndelig fundament, kan nye relasjoner oppstå som også kan være produktive for åndelige oppgaver.

Det norrøne eposet Edda beretter at ved verdens undergang, Ragnarokk, vil Fenrisulven dukke opp. Gudene har gjentatte ganger forsøkt å beseire det onde uhyret, uten å lykkes. Men så dukker Vidar opp, den stilltiende guden. Han har en særegen støvel som er laget av alle de restene som folk ikke trenger og som de har kastet. I Snorre Sturlasons versjon heter det at Vidars støvel er laget av skinnbiter som blir til overs når menneskene tilvirker lærstøvlene sine. I de antroposofiske kretsene tolkes restene som overskuddskrefter, – det vi har fravristet livet og gitt som gave i frihet, det læret får ikke ulvetennene bukt med. Med dette fottøyet er Vidar beskyttet slik at han formår å overvinne og drepe Fenrisulven.

Engler forbinder seg med menneskelige fellesskaper 

Dette bildet kan lede vår oppmerksomhet hen imot gjerninger som ikke er basert på nyttetenkning, men på handlinger som vi egentlig ikke trenger å gjøre; handlinger som utgår fra hjertet og fra fri vilje. Et eksempel er de frie initiativer, frivillighetsarbeid, kunstneriske aktiviteter og bidrag innen den antroposofiske bevegelsen. Her kan blant annet nevnes klasse- og gruppearbeid for medlemmene i selskapet. Det inspirerende og kreative arbeidet finner vi selvfølgelig også på mange antroposofiske arbeidsplasser og virksomheter som har det frie åndsliv som ideal. (Her må tilføyes at dette gjelder også for andre og ikke eksklusivt i det antroposofiske miljøet.)

Handlinger utført i kjærlighet kan ha mange uttrykksformer i livet: De kan komme til uttrykk i nære, mellommenneskelige relasjoner, men også i sammenhenger der mange mennesker virker sammen, som i det assosiative næringslivet: I situasjoner hvor samarbeidet bygger på felles idealer.

Det er interessant å merke seg at frie handlinger – som ofte er forbundet med offervillighet – ikke er målbare i jordisk forstand; de lar seg best erkjenne gjennom deres frukter.

Når mennesker kommer sammen for å vie seg til åndelig oppgaver, kobler høyere vesener – spesielt fra hierarkiet av engler – seg til de menneskelige fellesskapene. Rudolf Steiner beskriver det slik: «Den antroposofiske forsamling forsøker å heve menneskesjelen opp i den oversanselige verden for å komme blant englene.» (GA 257, 3. mars 1923)

Dannelsen av nytt karma

Sergej Prokofieff har beskrevet i Die esoterische Bedeutung gemeinsamer Geisteswissenschaftlicher Arbeit hvordan dette samspillet kan skape nye relasjoner, siden det tredje hierarkiets oppgave er å danne nytt karma mellom mennesker og åndsvesener. I tillegg til å være skytsengler for menneskene, opptrer englene som gruppesjeler for mindre menneskefelleskap, spesielt hvis båndene er av åndelig art eller forbundet gjennom felles offervilje.

Dette åpner opp for uante muligheter for kreative prosesser, som kan være viktige for jordens videre utvikling og fremgang. Slik kan frie viljeshandlinger og frie initiativer fra menneskene på jorden være et kar for åndelig virke ovenfra, fra det oversanselige.

Artikkelen har tidligere stått i Anthroposophy worldwide.

Lillian Torjusson er billedkunstner, eurytmist, kunstterapeut og steinerpedagog.