«Belivet» vann og bokashi på Vidaråsen

AV WILL BROWNE

Siden 1998 har alt av avløp fra husene og verkstedene i Vidaråsen landsby blitt behandlet i et naturbasert anlegg bestående av dammer og beplantede sandfilter. Som et samarbeidsprosjekt med Universitetet på Ås, NMBU, har dette anlegget vært gjenstand for mye omtale og forskning med flere publiserte rapporter gjennom årene. Det som kjennetegner anlegget, er et parklignende område med vakre planter og et mangfold av dyreliv som bidrar i renseprosessene. 
Vannet luftes og «belives» ved å sirkulere det gjennom trapper med spesielle utformede vannskåler (støpt i landsbyen) som gjør at vannet pulserer i åttetalls-bevegelser. Dette sikrer tilførsel av oksygen til de biologiske renseprosessene, også når dammene er dekket av is om vinteren eller av flytende planter som andemat om sommeren.

I en bærekraftsammenheng er gjenvinning av næringsstoffer fra avløp et høyst aktuelt tema. Fosfat er en begrenset ressurs i verden og meget viktig i landbruket. I dammene på Vidaråsen blir fosfatet i stor grad tatt opp i plantemassen som vokser i vannet (for eks. andemat og hornblad), som kan høstes og komposteres. Et filter med skjellsand i enden av anlegget tar ut en del av det gjenværende fosfatet.

De to siste årene er det på Vidaråsen gjort omfattende forsøk med fermentering av kjøkkenavfallet med en spesiell blanding av melkesyrebakterier og gjærsopp i lukkede containere. Den fermenterte komposten blir da blandet med jord, løv, biokull og spesielle urtepreparater og lagt til modning i et års tid. I løpet av denne prosessen er komposten forvandlet til meget rik jord hvor store mengder av kompostmark og andre organismer er aktive. Denne prosessen, som ofte kalles bokashi, gjør at mer av næringsinnholdet i komposten blir tilgjengelig for plantene enn det som er tilfelle i vanlig kompostering.

Anlegget på Vidaråsen, i likhet med tilsvarende renseanlegg i flere av de andre camphill-landsbyene, bidrar gjennom sin utforming til en bevisstgjøring av felles ansvar for hva som påføres vannet og hvordan det kan helbredes.

Teksten er hentet fra Årsmelding 2021 Camphill Landsbystiftelse i Norge www.camphill.no.

Den har også stått i Mennesket 2022.